HAPPY CACTUS: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Januari 2019

1. DEFINITIES

1.1. Opdrachtnemer

De te Eindhoven aan de Nieuwe Emmasingel 12-14, 5611 AM gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Happy Cactus B.V., hierna te noemen ‘Happy Cactus’.

1.2. Opdrachtgever

De natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Happy Cactus een opdracht wenst te verstrekken, verstrekt heeft, of op enigerlei wijze een overeenkomst met Happy Cactus wenst te sluiten waarbij Happy Cactus zich verbindt tot het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.

1.3. Werkzaamheden

In opdracht van Opdrachtgever door Happy Cactus te ontwikkelen of te vervaardigen werken en/of te verlenen schriftelijke marketing- of communicatieadviezen, rapporten, verslagen, concepten en ideeën, tekeningen, technische (web-)ontwikkelingen en dergelijke, zowel in fysieke als in digitale vorm hierna te noemen ‘Werkzaamheden’.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en begrotingen van de zijde van Happy Cactus, alsmede op alle overeenkomsten die tussen Happy Cactus en opdrachtgever zijn gesloten, tenzij tussen Happy Cactus en Opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden hanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, binden Happy Cactus niet, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Happy Cactus wijst dergelijke eventuele andere voorwaarden expliciet van de hand.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

3.1.

Alle offertes van Happy Cactus zijn vrijblijvend en binden haar niet. Happy Cactus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen in offertes aan te brengen, of offertes voor de totstandkoming van een overeenkomst op ieder willekeurig moment in te trekken.

3.2.

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Happy Cactus een door Opdrachtgever aanvaarde offerte voor akkoord heeft bevestigd of indien Happy Cactus een aanvang heeft genomen met de in de offerte vermelde werkzaamheden.

3.3.

Indien de Werkzaamheden van Happy Cactus zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht. Happy Cactus zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

3.4.

Overschrijdingen van in een offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding in de zin van artikel 3.4, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.

3.5.

Wijzigingen in de (uit te voeren) Werkzaamheden dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever te worden meegedeeld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.6.

Wijzigingen in de (uit te voeren) Werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Happy Cactus worden overschreden.

3.7.

Bij annulering van de Werkzaamheden is Happy Cactus genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze bedragen:

•Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de Werkzaamheden 10% van de overeengekomen prijs;

•Bij annulering tussen twee weken en een week voor aanvang van de Werkzaamheden 25% van de overeengekomen prijs;

•Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de Werkzaamheden 50% van de overeengekomen prijs.

4. VERTROUWELIJKHEID

4.1.

Gegevens en informatie, die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst bekend zijn geworden en waarvan partijen in redelijkheid konden of behoorden te weten dat zij van vertrouwelijke aard zijn (waaronder in ieder geval begrepen de broncode van door Happy Cactus ontwikkelde software), zullen met zorg door partijen worden behandeld en zij zullen zich inspannen de vertrouwelijkheid van deze gegevens en informatie te bewaren.

4.2.

Happy Cactus zal zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever geen werk(en) ontwikkeld of vervaardigd voor Opdrachtgever in verband met de Werkzaamheden openbaar maken en/of verveelvoudigen. Deze voorafgaande toestemming is niet vereist ingeval het (de) werk(en) reeds in opdracht van, of door Opdrachtgever openbaar zijn gemaakt. Niettemin is Happy Cactus bevoegd om na voltooiing van de Werkzaamheden de werken te verveelvoudigen of openbaar te maken of als zodanig te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en publiciteit van Happy Cactus (waaronder begrepen binnen de portfolio op haar website), alsmede bij exposities en dergelijke.

5. TARIEVEN/PRIJSOPGAVEN

5.1.

Alle werkzaamheden die door Happy Cactus worden verricht, worden door Happy Cactus aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De werkelijk door Happy Cactus bestede uren worden tegen het bij Happy Cactus gebruikelijk geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele licentiekosten in verband met artikel 13.2 worden eveneens op basis van nacalculatie gefactureerd.

5.2.

Opdrachtgever is gehouden de door Happy Cactus bij haar werkzaamheden, direct of indirect, gemaakte onkosten aan Happy Cactus te vergoeden. Deze zijn niet bij de onder artikel 5.1 vermelde tarieven inbegrepen.

5.3.

Indien door Happy Cactus aan Opdrachtgever een offerte wordt gedaan inhoudende een begroting van de te besteden uren en kosten, is Happy Cactus gehouden deze begroting naar beste weten en kunnen op te stellen, met dien verstande dat een begroting de rechten van Happy Cactus uit hoofde van artikel 5.1. van deze voorwaarden onverlet laat.

5.4.

Indien door Happy Cactus aan Opdrachtgever een prijsopgave wordt gedaan terzake van werkzaamheden die door derden verricht dienen te worden, of terzake van goederen die door derden geleverd dienen te worden, vindt deze prijsopgave, onverminderd het artikel 5.3. van deze voorwaarden bepaalde, plaats onder voorbehoud dat de door bovengenoemde derden aan Happy Cactus verstrekte prijsopgave mogelijk onjuistheden bevat.

5.5.

Indien tussen Happy Cactus en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat door Happy Cactus werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een vaste all-in prijs, blijft het bepaalde in artikel 5.1. van toepassing, met dien verstande dat Happy Cactus zich eerst op laatstgenoemd artikel mag beroepen en de werkelijke door haar bestede (eventueel hoger aantal) uren in rekening mag brengen in geval de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd zijn gewijzigd, de in opdracht gegeven Werkzaamheden zijn gewijzigd, of het in rekening brengen van een vaste all-in prijs tot een onredelijke verhouding van prijs ten opzichte van verrichte werkzaamheden of geleverde goederen zou leiden.

5.6.

Alle tarieven die aan Opdrachtgever bekend gemaakt worden, zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.7.

Happy Cactus is gerechtigd om de tarieven voor haar diensten ten hoogste eenmaal per jaar aan te passen conform het prijsindexcijfer van de Dienstenprijsindex, categorie Reclame en marktonderzoek, die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert.

6. FACTURERING

6.1.

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum middels bijschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

6.2.

Indien en vanaf het moment dat Opdrachtgever niet of niet volledig aan haar onder artikel 6.1 vermelde verplichting heeft voldaan is zij, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim en heeft Happy Cactus recht op een vertragingsrente berekend op basis van de wettelijke rente in art. 6:119a BW, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

6.3.

Onverminderd het onder artikel 6.2 bepaalde heeft Happy Cactus in geval van te late betaling door Opdrachtgever recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

6.4.

Happy Cactus is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of vooruit facturatie bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens Happy Cactus haar Werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel te bedingen dat deze kosten rechtstreeks bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-, exposure- en verspreidingshandelingen.

6.5.

Happy Cactus kan, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, bij projecten van > € 50.000,-, van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen.

7. TERMIJNEN

7.1.

Door Happy Cactus aan Opdrachtgever medegedeelde termijnen terzake van het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van leveringen, zijn slechts indicaties van verwachte termijnen en binden Happy Cactus niet, noch gelden deze termijnen als fatale termijnen.

8. VERANTWOORDELIJKHEID

8.1.

Happy Cactus zal zich inspannen de overeengekomen Werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, en om met haar op dat moment bestaande kennis (en aanwezige informatie geleverd door Opdrachtgever ex artikel 8.3) adviezen te verlenen die haar op het moment van levering in redelijkheid als juist voorkomen. Happy Cactus kan geen marketingsucces, groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van de door haar verrichte Werkzaamheden. Happy Cactus is bevoegd in verband met het verrichten van deze Werkzaamheden derden in te schakelen en/of daarvan materiaal af te nemen.

8.2.

Het al dan niet opvolgen van door of namens Happy Cactus gegeven adviezen door Opdrachtgever is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zelf dienen in te schatten of zij het advies, met de dan geldende omstandigheden, volledig dient op te volgen. Happy Cactus kan niet garanderen dat haar adviezen in alle gevallen direct of op een later stadium onverkort kunnen worden toegepast waar Opdrachtgever dat voornemens is. Happy Cactus informeert Opdrachtgever niet over veranderde omstandigheden na verlening van enig advies.

8.3.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door haar, of derden waarvan zij zich bedient, aan Happy Cactus verstrekte gegevens/materiaal en/of informatie en verstrekt deze aan Happy Cactus op verzoek van Happy Cactus en uit eigen beweging indien relevant voor de Werkzaamheden. Happy Cactus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door haar vervaardigde werken. Opdrachtgever vrijwaart Happy Cactus tegen aanspraken (van derden) terzake.

8.4.

Happy Cactus is niet verantwoordelijk voor door derden waarvan Happy Cactus zich bedient verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen.

8.5.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door haar, of derden waarvan zij zich bedient, aan Happy Cactus gegeven instructies.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1.

De aansprakelijkheid van Happy Cactus jegens Opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door wanprestatie en/of onrechtmatige daad, of door enigerlei andere oorzaak, van de zijde van Happy Cactus of derden waarvan zij zich bedient is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs van de overeengekomen Werkzaamheden en/of leveringen, verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden.

9.2.

In geen geval en op generlei wijze zal Happy Cactus jegens Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en/of gederfde winst. Behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld.

9.3.

Happy Cactus is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Opdrachtgever en/of van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

– het niet of niet tijdig aanleveren van juist/geschikt materiaal, juiste/bijgewerkte gegevens of informatie;

– niet tijdig of onvolledig doorgegeven wijzigingen of aanvullingen in de Werkzaamheden;

– tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Werkzaamheden reeds door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de Opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de Werkzaamheden goed te keuren;

– fouten in en/of bij de (online) plaatsing van advertenties, drukwerk, software of andere media.

9.4.

Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid jegens Happy Cactus komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging dan wel voltooiing van de Werkzaamheden.

10. RECLAMES

10.1.

Reclames en klachten, waaronder mede begrepen alle grieven met betrekking tot non-conformiteit omtrent verrichte Werkzaamheden of geleverde diensten, dienen binnen acht dagen na oplevering van de Werkzaamheden aan/of namens Opdrachtgever of ontvangst van de goederen door of namens Opdrachtgever, schriftelijk aan Happy Cactus te worden gemeld, doch laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet en creëren geen opschortingsbevoegdheid voor Opdrachtgever.

10.2.

Klachten met betrekking tot facturen van Happy Cactus, schorten de betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever niet op en creëren geen opschortingsbevoegdheid voor Opdrachtgever.

10.3

Ondergeschikte en/of normaal geaccepteerde afwijkingen die technisch niet kunnen worden vermeden of die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn, zoals afwijkingen in kleur, grootte, gewicht of afwerking ten opzichte van eerder overlegde conceptwerken, kunnen geen aanleiding zijn voor het indienen van een klacht en zijn geen grond voor non-conformiteit.

11. OVERMACHT

11.1.

De uitvoering van Werkzaamheden kan door Happy Cactus worden opgeschort indien Happy Cactus een of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht of een andere oorzaak gelegen buiten de controle van Happy Cactus, waaronder mede begrepen: brand, oproer, openbare onrust, onvoorziene complicaties bij de uitvoering, problemen met toeleveranciers en overige omstandigheden die de uitvoering van Werkzaamheden onevenredig kostbaar of bezwaarlijk maken. Happy Cactus zal Opdrachtgever in dergelijke situaties spoedig informeren.

12. OPSCHORTING EN OPZEGGING

12.1.

Indien ten aanzien van de samenwerking tussen Happy Cactus en de Opdrachtgever geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient voor beide partijen een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging kan dan door beide partijen vanaf dat moment plaatsvinden en dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is de Opdrachtgever gehouden diens (betalings-)verplichtingen jegens Happy Cactus na te komen als ware van opzegging geen sprake. Wordt de overeenkomst echter zonder inachtneming van deze opzegtermijn door Opdrachtgever opgezegd, dan is de opzegvergoeding met betrekking tot die opzegtermijn per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat Happy Cactus aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.

12.2.

Happy Cactus is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden en/of het te verlenen gebruiksrecht ex artikel 13.2 op te schorten of te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt, in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen dan wel verzuimt door Happy Cactus gevraagde juiste of volledige gegevens/materiaal en/of informatie te verstrekken.

12.3.

Happy Cactus is gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst per direct op te zeggen (ook in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd), indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen, dan wel indien de overmachtssituatie zoals opgenomen onder artikel 11 langer dan 6 maanden heeft voortgeduurd. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Happy Cactus gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Happy Cactus op schadevergoeding.

12.4

Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten de in opdracht gegeven Werkzaamheden te annuleren en/of de overeenkomst(en) op te zeggen voordat de Werkzaamheden gereed zijn, dan is de Opdrachtgever verplicht aan Happy Cactus alle reeds door Happy Cactus in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Happy Cactus dientengevolge aan derden verschuldigde bedragen, alsmede de gederfde winst van Happy Cactus te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Happy Cactus toekent.

12.5.

Happy Cactus of Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk per direct op te zeggen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.

12.6

Het recht op ontbinding, op welke grond dan ook, van een tussen Happy Cactus en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) omtrent te verrichten Werkzaamheden is expliciet uitgesloten.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1.

Het intellectuele eigendom, waaronder in deze voorwaarden mede wordt begrepen het auteursrecht, (niet-)geregistreerde modelrechten en merkrechten, op alle werken die door Happy Cactus vervaardigd worden en zijn (al dan niet in verband met de Werkzaamheden en de offerte), blijft bij Happy Cactus berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Hieronder worden onder meer begrepen de auteursrechten die rusten op de software (bron- en objectcode) en (algemene en maatwerk) spelvormen die door Happy Cactus zijn of worden ontwikkeld.

13.2.

Happy Cactus verleent (tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken) nadat alle door Opdrachtgever aan Happy Cactus verschuldigde bedragen aan Happy Cactus zijn voldaan aan Opdrachtgever (zonder mogelijkheid tot verrekening) voor de duur van de overeenkomst het recht om de gefinaliseerde vervaardigde/ontwikkelde werken en/of software te gebruiken en openbaar te maken – een en ander zoals gespecificeerd in de offerte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de werken (deels) te wijzigen/vervolmaken of in (deels) gewijzigde vorm te gebruiken, dan wel te gebruiken zonder enige vermelding van de naam van Happy Cactus als aanduiding van de maker. Voorts is Opdrachtgever niet gerechtigd om de software als onder artikel 13.1 te reverse engineeren of te verveelvoudigen, behalve als dat gebeurt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten in het kader van een overeenkomst met Happy Cactus. Opdrachtgever aanvaardt deze (gebruiks)rechten. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sublicenties te verlenen.

13.3

Tenzij anders overeengekomen, is het onder artikel 13.2 door Happy Cactus aan Opdrachtgever verleende recht niet-exclusief. Happy Cactus behoudt zich expliciet het recht voor om de werken die in licentie aan Opdrachtgever worden verleend eveneens in licentie aan derden te kunnen verlenen.

13.4.

Indien met Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten op (een) werk(en) aan Opdrachtgever (zal) zullen worden overgedragen, zal deze overdracht eerst plaatsvinden nadat alle door Opdrachtgever aan Happy Cactus verschuldigde bedragen aan Happy Cactus zijn voldaan (zonder mogelijkheid van verrekening). Een dergelijke overdracht zal dienen plaats te vinden bij afzonderlijke akte en is niet een rechtsgevolg van deze voorwaarden.

13.5.

Indien de intellectuele eigendom op bepaalde werken aan Opdrachtgever wordt overgedragen vindt deze overdracht plaats onder voorwaarde dat Opdrachtgever gelijktijdig aan Happy Cactus om niet onherroepelijk en onvoorwaardelijk een licentie verleent om die werken te verveelvoudigen of openbaar te maken of als zodanig te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en publiciteit van Happy Cactus (waaronder begrepen binnen de portfolio op haar website), alsmede bij exposities en dergelijke.

13.6.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren of werken, door Happy Cactus vervaardigd, op enigerlei wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.7.

Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van Werkzaamheden door de Opdrachtgever aan Happy Cactus materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van Happy Cactus ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.

13.8.

Indien en voor zover tijdens de uitvoering van Werkzaamheden door Happy Cactus aan Opdrachtgever materialen, conceptwerken, schetsen e.d. ter beschikking worden gesteld, blijven deze eigendom van Happy Cactus totdat alle door Opdrachtgever aan Happy Cactus verschuldigde bedragen aan Happy Cactus zijn voldaan aan Opdrachtgever (zonder mogelijkheid tot verrekening). Bij eind van de overeenkomst (voor welke reden dan ook), zal Opdrachtgever deze materialen nog in haar verband direct aan Happy Cactus retourneren. Deze voorgenoemde werken gelden slechts als bij benadering ten opzichte van de gefinaliseerde werken.

13.9.

Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door Happy Cactus tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de broncodes van voor Opdrachtgever ontwikkelde software en websites.

13.10.

Opdrachtgever zal Happy Cactus schadeloosstellen en vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van enigerlei inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zowel voor wat betreft de door Happy Cactus verrichte werkzaamheden als het geleverde materiaal zoals bepaald onder artikel 13.6.

14. GRAFISCHE WERKEN

14.1.

Terzake van in opdracht van Opdrachtgever, door Happy Cactus of door enigerlei derde waarvan Happy Cactus zich bedient uit te voeren werken van grafische aard, daaronder mede begrepen drukwerk, zijn van toepassing de “leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam”. In geval bepalingen van laatstgenoemde voorwaarden strijdig zijn met hetgeen in deze algemene leveringsvoorwaarden van Happy Cactus is bepaald, prevaleert hetgeen in de algemene leveringsvoorwaarden van Happy Cactus is bepaald.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1.

Tussen partijen zal het Nederlandse recht van toepassing zijn bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel.

15.2.

Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

15.3.

Indien de relatie tussen Happy Cactus en Opdrachtgever eindigt – om welke reden dan ook – blijven de algemene leveringsvoorwaarden de rechtsverhouding tussen Happy Cactus en Opdrachtgever beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

15.4.

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, dan wel van andere stukken, overeenkomsten daaronder begrepen, tussen Happy Cactus en Opdrachtgever door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden respectievelijk andere stukken onverminderd van kracht. Alsdan zullen Happy Cactus en Opdrachtgever zich inspannen de nietige, vernietigende of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietige of onverbindende bepalingen alsmede van deze algemene leveringsvoorwaarden respectievelijk andere stukken in haar geheel.

16. WIJZIGING

16.1.

Happy Cactus is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

16.2.

Mocht Opdrachtgever zich niet kunnen vinden in een wijziging, dan kan zij dit tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar maken aan Happy Cactus, waarna partijen in overleg zullen treden.

Eindhoven, januari 2019